C, FP och MP till val på bristande tillgänglighet som diskriminering

Fem veckor kvar till valet presenteras ännu en undersökning som visar att det är jämnt mellan blocken.  I söndagens Rapport kl 18 (ca 2 min och 50 s in i sädningen) konstaterade Toivo Sjörén, opinionsansvarig  hos Sifo att det är så lite som skiljer att inget av blocken har råd att hoppa över eller glömma bort några väljare. Det kan bli de små marginalerna som avgör. – Man få liksom inte missa någon på något avgörande sätt för det har man inte råd med.

Den senaste veckan har flera partier presenterat sina valmanifest. Jag har gått igenom dem för att se vad man, ur ett funktionshinderperspektiv, går till val på.

Moderaterna har vad jag kunnat hitta (ännu?) inte släppt något traditionellt valmanifest, utan radar istället på sin hemsida under rubriken Valstugan upp ett antal anledningar – politikområdesvis – till varför man skall rösta på dem. Bland dessa återfinns Funktionshinder som ett område.

Moderaterna vill:
Öka det egna inflytandet över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
Arbeta aktivt med att undanröja alla former av diskriminering.
Underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Samtidigt återfinns inne i texten följande reservation:
Vi håller i grunden med om att bristande tillgänglighet kan ses som en form av diskriminering, men innan vi kan ta ställning till en sådan reform måste först de ekonomiska konsekvenserna noga utredas.

I Centerpartiets valmanifest Framtiden tillhör dem som vågar hittar jag följande under rubriken
4.7 Stärk diskrimineringslagstiftningen:

Många människor med funktionsnedsättning hindras från att fullt ut vara delaktiga i samhället. Centerpartiet accepterar inte att människor utestängs.  Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Centerpartiet vill se ännu fler och snabbare insatser för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Studerande inom särvux behöver få bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden
.

Kristdemokraterna kallar sitt valmanifest 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige
Under steg fyra, om arbetsmarknad, återfinns följande:

4. Alla som kan ska få jobba
Alla måste känna sig behövda. Att sänka arbetslösheten handlar inte bara om samhällsekonomi, det är lika mycket en fråga om meningsfull tillvaro och egen försörjning. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på människors möjligheter och inneboende förmåga. Vi vill ha trygghetssystem som med rätt insatser och stöd hjälper fler att gå från arbetslöshet till jobb. Den som saknar förutsättningar att jobba ska ges en trygg försörjning.
Så till vallöftena:
27. Personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet till jobb. Lönebidragen måste förbättras, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn ska visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.
 
Folkpartiet har utformat sitt valmanifest som en rapport vilken har underrubriken Utmaningar efter valsegern
Här nämns personer med funktionsnedsättning på följande ställen:

2. Ett Sverige med jobb och företagande
…Utgångspunkten för vår arbetsmarknadspolitik är att alla kan bidra. Även personer med funktionsnedsättningar kan komma i arbete. Det är ett mänskligt slöseri att slarva bort kompetens hos människor som handikappas på grund av arbetsmarknadens bristande tillgänglighet.
Öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Bristande tillgänglighet ska utgöra diskriminering enligt lag. Jobbcheckar, ett intyg som redan på förhand visar vilka stödformer en arbetssökande med funktionsnedsättning har rätt till, ska införas. Lönebidragen ska reformeras – den som drabbas av arbetsfunktionsnedsättning ska kunna få lönebidrag för att fortsätta på sin arbetsplats.
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Försvara LSS som rättighetslag. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Rättspraxis har dock snävat in tolkningen av LSS. Vi vill därför förtydliga LSS så att lagen uttryckligen omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv.

5. Ett Sverige med socialt ansvar
…Personer med funktionsnedsättning handikappas för att samhället ännu inte är tillgängligt. Här återstår det mycket att göra.
… Vi vägrar acceptera en syn där människor på det sättet får beskedet att de inte behövs. Visst finns det grupper som har extremt svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och människor som hamnat i missbruk.

Miljöpartiet kallar sitt valmanifest Framtiden är här med underrubriken För en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet
Personer med funktionsnedsättning lyfts fram i två av de 36 punkterna:

3. Bygg ut kollektivtrafiken
För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i en kraftigt utbyggd kollektivtrafik, såsom spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020. Det finns inget behov av nya motorvägar. De kollektiva transporterna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning
.

26. Lika rättigheter för alla
Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HBT-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras. Alla människor ska ha möjlighet till full delaktighet. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna undviker, precis som Moderaterna, att kalla sitt material för valmanifest, istället har man lanserat Fler jobb och nya möjligheter – Vägval 2010

Under stycket Socialdemokraterna väljer fler jobb istället för ökade klyftor återfinns följande: … Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet skriver på omslaget till sin valplattform Gemensam trygghet Individens frihet En hållbar värld

Här finns inte ett ord om personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet, assistans, resurser på arbetsmarknaden eller bristande tillgänglighet som diskriminering.

Efter denna genomgång konstaterar jag att de flesta (M, C, KD, FP, S)  fått upp ögonen för att vi på något sätt måste inkluderas i arbetsmarknadspolitiken. Assistansen finns med hos FP och M (inne i dokumentet man hänvisar till från ”Valstugan”). MP vill att kollektivtrafiken när den byggs ut ska fungera för alla. De som anser att bristande tillgänglighet ska vara en form av diskriminering är C, FP och MP.

Det brukar sägas att det finns ett förlamande samförstånd när det gäller politiska ställningstaganden som rör funktionshinderfrågor och att det skulle vara förklaringen till att utvecklingen går långsamt och till att det inte blir några diskussioner i det öppna.

Jag tror vi måste frigöra oss från den föreställningen. Det finns skillnader, bland annat visar valmanifesten på det.

Nu säger naturligtvis inte ett valmanifest allt. Exempelvis var Lars Ohly den ende partiledare som i sitt tal i Almedalen nämnde personer med funktionsnedsättning, dessutom i ett ovanligt långt inlägg på flera minuter. Samtidigt har V i sin valplattform helt tappat bort allt vad funktionshinderperspektiv heter.

Att jämföra valmanifest är ett sätt att mäta och jämföra partiernas engagemang och ställningstaganden, ett annat är naturligtvis att jämföra i vilken mån partiledarna i de debatter som nu kommer väljer att ta ställning för eller emot exempelvis bristande tillgänglighet som diskriminering.

11 reaktion på “C, FP och MP till val på bristande tillgänglighet som diskriminering

 1. HSA-Niklas

  Intressant resonemang om att funktionshindrade som grupp måste specificeras för att inkluderas.

  I övrigt har du nog missförstått mig. Jag menar att om du skulle ha haft ett mer ”traditionellt” fokus i din analys av valmanifesten skulle resultaten bli tämligen annorlunda. Att funktionshindrade, precis som alla andra, ska inkluderas i arbetslivet kan ses traditionellt som en del av den borgerliga arbetslinjen och inte ett stöd riktat speciellt till en viss medborgargrupp.

  Svara
 2. Maria Johansson

  Niklas,
  I sammanställningen har jag redogjort för vad man skriver.

  När det gäller Moderaterna – som inte har ett traditionellt valmanifest – kan man följa länken för att komma till dokumentet som hänvisas till. Jag har tagit med de tre punkterna där man sammanfattar vad man vill, samt den reservation som finns inne i dokumentet. I övrigt har jag i bloggtexten kopierat in exakt vad som skrivs, varken mer eller mindre.

  Självklart är det så mycket annat som också har betydelse och påverkar. Är inte ett partis grundideologi minst lika viktig, oavsett om man kommer ihåg oss eller ej undrar du? Självklart – men som partipolitiskt obunden organisation kan vi enbart redogöra för fakta och rangordna olika sakförslag, inte partierna i stort. Däremot arbetar vi med att redogöra för och kommentera vad man säger och vad man gör i olika sammanhang och inom olika sakområden.

  Är det då så viktigt att nämna oss som grupp? Ja, det är min fasta övertygelse att det är så. Vi är ännu inte där att personer med funktionsnedsättning ingår när man från politiskt håll använder sig av begreppet ALLA. Vi vet av erfarenhet att utvecklingen inte kommit längre än att vi måste specificeras för att komma med. Men vi arbetar för en framtid där inte den här typen av jämförelser och redogörelser behövs, en framtid då man med alla verkligen menar alla.

  Som jag också skriver i texten är detta endast ett sätt att jämföra.
  (V) har inget med i sitt manifest, samtidigt var det ett klart trendbrott då Ohly i sitt tal i Almedalen under flera minuter pratade om personer med funktionsnedsättning.

  Svara
 3. Lottie

  Det är väldigt synd att Vänsterpartiet inte fått med dom här frågorna i den nedkortade valplattformen, jag antar att det är den du läst eftersom det i valhandboken jag har framför mig står väldigt utförligt och tydligt om partiets ståndpunkt. Bl.a. står det så här: ”Vi vill dessutom klassa otillgänglighet som diskriminering, vilket skulle få ordenligt fart på tillgänglighetsarbetet.”

  Jag har själv funktionshinder och gick med i Tillgänglighetsmarschen, hörde med egna öron hur Vänsterpartiets representant sa att otillgänglighet är diskrminering. För övrigt var vänstern det enda riksdagsparti som deltog i marschen i vår stad.

  När jag läste ditt inlägg blev jag jätteledsen, helt enkelt därför att dom personer som sammanställt valplattformen helt enkelt prioriterat bort dessa frågor. Jag blir ledsen för min egen del och för att det i det parti jag engagerar mig i tas såna beslut.

  I vår lokala plattform finns däremot frågan med, möjligen tack vare vårt lokala engagemang. Alltid nåt.

  Svara
 4. Niklas Andersson

  Jag tycker självfallet oxå att frågorna som rör funktionshinder är viktiga, annars hade jag inte valt att engagera mig här. Jag menar bara att de olika partiernas respektive syn på handikappolitiken snarare kan vara en spegling av deras ideologiska ställningstaganden i stort.

  Svara
 5. Ulrika Hall

  En bra sammanställning Maria! För månag av oss som läser här är funktionshinder frågorna mycket viktiga och då tycker jag att höger eller vänster inte spelar någon roll.

  Svara
 6. Niklas Andersson

  Mycket intressant läsning. Jag har själv tittat en hel del på samtliga riksdagspartiers valmanifest för 2006 och i den mån de då fanns tillgängliga även 2010. Dock hade jag inte ett funktionshinderperspektiv, utan koncentrerade mig snarare på att placera partierna på en höger-vänster-skala genom en välbeprövad metod hämtad från statsvetenskaplig forskning (av bl.a. Klingemann & Volkens), där man kategoriserar alla politiska ställningstaganden i vardera manifest och jämför frekvenserna inom de olika typerna av kategorier mot varandra.

  När jag läser din text kan jag därför inte låta bli att säga någonting om just höger-vänster-perspektivet. Av din text kan man lätt få intrycket att Allianspartierna verkar lägga mer krut på de funktionshindrade när min första tanke snarare är att Allianspartierna väljer att framhäva den tydligt högerideologiska arbetslinjen. Att arbetslinjen gäller alla innebär att även funktionshindrade ska inkluderas.

  Höger-vänster är fortfarande enormt viktigt i svensk politik. Därför känns det som att ditt fokus i din analys möjligen inte är optimalt. Jag kan givetvis ha fel, jag har inte gjort det arbete som du har gjort. Men det skulle ändå vara ytterst intressant att höra en kommentar från dig om detta.

  Svara
 7. Gun

  Vilket värdefullt jobb vi får ta del av! Sammanfattningsvis får man nog säga att alla partier bör skärpa sig!

  Svara
 8. Kjell Winberg

  Maria har gjort ett jättejobb men med tanke på att det är 17 år sedan Sverige ratificerade FN:s standardregler och nu 10 år sedan beslutet om ”Från patient till medborgare” kom är jag djupt besviken på riksdagspartiernas sätt att agera för personer med funktionsnedsättning. De förstår inte vad det innebär att leva med funktionsnedsättningar!

  Svara
 9. Peter W-J

  Bra initiativ!Tyvärr vet vi av erfarenhet att det hela gäller att skaffa röstboskap och sedan blir det mesta som det alltid

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *